VI HAR DEN NØDVENDIGE BRANSJEKUNNSKAPEN

ENERGI, VANN- OG VINDKRAFT

Juridisk bistand i saker om kraftutbygging,  elektriske anlegg (kraftledninger mv.), vindkraft og andre energirelaterte spørsmål er blant våre hovedarbeidsområder. Vi yter bistand både til grunneiere, utbyggere, energiselskaper og andre:

 

Som en del av dette inngår:
  • Konsesjonssaker, herunder konsesjonssøknader, klager og høringsuttalelser.
  • Forhandling og utarbeidelse av avtaler mellom grunneiere og utbyggere om kraftutbygginger, småkraft, vindkraft, fallrettigheter og kraftledninger.
  • Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte og tvistesaker
  • Kontakt med offentlige myndigheter
  • Nettilknytning og utbygging av nett og nettariffer
  • Etablering av selskaper for utnytting av kraftressurser
  • Energiavtaler
  • Eiendomsskatt