VI HAR EKSPERTISE PÅ ALLE OMRÅDER KNYTTET TIL FAST EIENDOM

 

FAST EIENDOM

Vi tilbyr bistand i alle typer saker som omfatter fast eiendom over hele landet.
 • Forhandlinger og tvister om fast eiendom og rettigheter i fast eiendom
 • Grensespørsmål
 • Naboforhold
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Byggesaker
 • Reguleringsmessige forhold
 • Utbyggingssaker
 • Tomtefeste
 • Erstatning
 • Allmenningsforhold
 • Utnyttelse av fast eiendom
 • Servitutter (rettigheter over annen persons eiendom)
 • Hevd
 • Jordskifte
 • Forurensning
 • Eiendomsskatt
 • Overdragelse av fast eiendom

Vi har gode kunnskaper om faktiske forhold av betydning for utnyttelse av fast eiendom, som f.eks. jord- og skogbruk, utmarksnæring, friluftsliv, utnytting av vann og vassdrag og offentlige planer for arealutnyttelse.