Advokat Trine Friberg:

Hva bør du som tilbyder sjekke når du skal ta stilling til om det bør stilles spørsmål før tilbudsfristen? 1 Er det harmoni mellom opplysningene i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen hva […]

Hva bør du som tilbyder sjekke når du skal ta stilling til om det bør stilles spørsmål før tilbudsfristen?

1 Er det harmoni mellom opplysningene i konkurransegrunnlaget og kunngjøringen hva gjelder:
a) tilbudsfristen?
b) kvalifikasjonskravene?
c) tildelingskriteriene?
d) adgangen til å levere deltilbud?
e) adgangen til å levere alternative tilbud?
f) kontraktsperioden og opsjoner?
g) anskaffelsens estimerte verdi?

2 Er kvalifikasjonskravene:
a) tilstrekkelig klare?
b) lovlige?

3 Er tildelingskriteriene:
a) tilstrekkelig klare?
b) lovlige? ref. især grensen mot kvalifikasjonskrav
c) vektet? (dersom anskaffelsen er regulert av del III)

4 Fremgår det klart hva som vil bli evaluert under tildelingskriteriet pris? (Ofte er det i tillegg til tilbudssum bedt om timepriser, påslagsprosenter mv)

5 Kan det leveres deltilbud, og fremgår det tilstrekkelig klart hvilke deler det kan gis tilbud på?

6 Kan det leveres alternative tilbud, og er det i såfall oppgitt hvilke minstekrav som må være oppfylt, slik oppdragsgiver er forpliktet til?

7 Er kravspesifikasjonen/beskrivelsen tilstrekkelig klar?
a) Er det harmoni mellom kravspesifikasjonen og tildelingskriteriene? (Ved eksempelvis bruk av ”bør-krav”; vil de bli vektlagt ved evalueringen av tildelingskriteriene- hvor? Tilsvarende spørsmål kan stilles ved forutsatt beskrivelse av materialer, løsning, eller metode.)
b) Inneholder beskrivelsen krav som fremstår som absolutte minstekrav, d.v.s. krav som er ment å innebære plikt til avvisning ved manglende oppfyllelse?
c) Er kravene tilstrekkelig klare, d.v.s. at du er overbevist om at alle forstår disse på samme måte?