WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA ER REPRESENTERT I ADVOKATFORENINGENS LOVUTVALG FOR MILJØRETT.

 

MILJØ- OG NATURRESSURSSER

Vi arbeider løpende med:

Miljørett omfatter alle rettsregler og rettslige prinsipper som har til formål å bevare miljøet og sikre at miljøhensyn og langsiktig forvaltning av naturressurser blir ivaretatt. Miljørettslige problemstillinger og spørsmål oppstår på mange rettsområder og i mange forskjellig type saker, som f.eks.

  • Søknader til det offentlige om konsesjoner og andre tillatelser for tiltak og planer som kan få betydning for miljøet, slik som utslippstillatelser, lagringstillatelser, reguleringsplaner og byggetillatelser, landskaps- og miljøplaner, vassdragskonsesjoner, etablering og fjerning av massedeponier
  • «Due diligence- prosesser», avtaler om grunnerverv og andre avtaler hvor ansvar og risiko for gammel forurensning må avklares og avtalereguleres
  • Anvendelse av avfallsregelverket
  • Insentivordningene for investeringer i fornybar energi
  • Anmeldelser og straffansvar for forurensning og annen overtredelse av forurensningsregelverket

Advokater i Wahl-Larsen Advokatfirma har lang erfaring med miljørett, og tilbyr spesialkompetanse i alle saker som omfatter miljørettslige spørsmål.